O PROJEKTU

Základní informace o strategickém plánu MČ Praha 13 na období 2018 – 2024.

Strategický plán MČ Praha 13 na období 2018 – 2024

Strategický plán městské části Praha 13 na období 2018–2024 (dále jen „SP MČ“ případně obecně “strategie”) je jeden ze základních rozvojových dokumentů vyjadřující předpokládaný vývoj MČ Praha 13 v dlouhodobějším časovém horizontu. Na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, má MČ pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Do samostatné působnosti MČ náleží mimo jiné i schvalování programu rozvoje MČ zastupitelstvem MČ, schvalování rozpočtu a hospodaření podle něj.

Zpracování SP MČ vychází z metodiky schválené a zpracované MMR ČR. Příprava strategie je rozdělena do několika fází. Jednotlivé fáze mají předem definované konkrétní výstupy – dokumenty, které jsou použity jako vstupní podklady pro následující fázi tvorby strategie. Vychází ze skutečných potřeb území a je formován na základě dohody všech zapojených aktérů, čímž je zabezpečena kontinuita i v dalším volebním období. V rámci zpracovávání strategie je klíčová partnerská spolupráce se zadavatelem a dosažení společného konsenzu při zpracování strategického plánu, který bude navazovat na využité osvědčené postupy v předchozím plánovacím období.

SP MČ Praha 13 je zpracovávan ve spolupráci s externím zpracovatelem (společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů s.r.o.) se zapojením ÚMČ Praha 13, občanů MČ, různých cílových skupin (např. spolky, podnikatelé, příspěvkové organizace) a odborné veřejnosti. V rámci zpracovaného SP MČ jsou rovněž sledovány všechny pilíře udržitelného rozvoje (sociální, ekonomický, environmentální).

Strategický plán a jeho přínosy

Strategický plán je klíčový středně až dlouhodobý strategický dokument, který slouží jako nástroj koordinace rozvojových aktivit městské části pro období let 2018–2024.

Strategické plánování přináší systematický, dlouhodobý a komplexní přístup vycházející ze sdílené představy o společné budoucnosti, který optimalizuje využití lidských a finančních zdrojů dlouhodobým sledováním předem vytyčeného cíle. Cílem strategického rozvojového plánu je na základě konstruktivního a aktuálního vyhodnocení stávající situace vytvořit reálné možnosti resp. cesty k udržitelnému rozvoji MČ.

  1. Vychází ze skutečných potřeb území a je formován na základě dohody všech zapojených aktérů v území, tímto je zabezpečena kontinuita i v dalším volebním období.
  2. Identifikuje silné a slabé stránky městské části a příležitosti a ohrožení dalšího rozvoje, stanovuje směr a cíle, zaměřuje aktivity městské části na řešení hlavních problémů a určuje priority pro období platnosti strategie.
  3. Slouží jako podklad pro rozhodování veřejné správy MČ o realizaci aktivit vedoucí k udržitelnému rozvoji.

Předpokladem pro úspěšné dosažení cíle projektu je vzájemně provázaná realizace všech činností a jejich následná vzájemná synergie.

Struktura strategického plánu

Analytická část (profil/analýza území vč. vyhodnocení realizovaných průzkumů).

Analytická část neboli Profil městské části je první částí SP. Analýza shrnuje základní údaje o vývoji MČ, jeho současnosti, a také faktografii všech rozhodujících sfér života. Dokument analyzuje obyvatelstvo, sociální a zdravotní služby, bydlení, bezpečnost, ekonomiku a rozvoj podnikání, technickou infrastrukturu, dopravu, životní prostředí, územní plánování, školství, kulturní, sportovní a volnočasové aktivity a také řízení a správu MČ.

Návrhová část (stanovení strategické vize, kam se chce MČ za 10 let dostat, priorit a opatření).

Návrhová část navazuje na Analytickou část a popisuje možné a žádoucí zásahy, které by se měly na území MČ realizovat. Při tvorbě Návrhové části je reagováno na výstupy a zjištění z provedených analýz a ze SWOT analýzy. Pro účely zpracování Návrhové části strategického plánu jsou sestaveny odborné pracovní skupiny. Jako podkladové materiály pro nastavení směrů rozvoje MČ slouží dále také podněty od občanů získané při kulatých stolech a veřejných projednáních.

Implementační část (způsob realizace strategických záměrů, učení odpovědnosti za naplnění cílů apod.), obsahuje také zásobník projektů a postup tvorby akčního plánu na další roky.

Účelem této části je nastavit proces implementace/realizace nově vzniklého SP MČ Praha 13 do činnosti úřadu a organizačních složek MČ Praha 13.

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ:

ZADAVATEL

Městská část Praha 13

ZPRACOVATEL

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

ŘÍDICÍ SKUPINA

Členy jsou zástupci zadavatele, kteří mají v kompetenci řídit tento projekt ze strany MČ.

PRACOVNÍ SKUPINY

Jsou tvořeny z řad zástupců objednatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast.

VEŘEJNOST

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR