O PROJEKTU

Základní informace o strategickém plánu MČ Praha 13 na období 2018 – 2024.

Strategický plán MČ Praha 13 na období 2018 – 2024

Strategický plán městské části Praha 13 na období 2018–2024 (dále jen „SP MČ“ případně obecně “strategie”) je jeden ze základních rozvojových dokumentů vyjadřující předpokládaný vývoj MČ Praha 13 v dlouhodobějším časovém horizontu. Na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, má MČ pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Do samostatné působnosti MČ náleží mimo jiné i schvalování programu rozvoje MČ zastupitelstvem MČ, schvalování rozpočtu a hospodaření podle něj.

Zpracování SP MČ vychází z metodiky schválené a zpracované MMR ČR. Příprava strategie je rozdělena do několika fází. Jednotlivé fáze mají předem definované konkrétní výstupy – dokumenty, které jsou použity jako vstupní podklady pro následující fázi tvorby strategie. Vychází ze skutečných potřeb území a je formován na základě dohody všech zapojených aktérů, čímž je zabezpečena kontinuita i v dalším volebním období. V rámci zpracovávání strategie je klíčová partnerská spolupráce se zadavatelem a dosažení společného konsenzu při zpracování strategického plánu, který bude navazovat na využité osvědčené postupy v předchozím plánovacím období.

SP MČ Praha 13 je zpracovávan ve spolupráci s externím zpracovatelem (společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů s.r.o.) se zapojením ÚMČ Praha 13, občanů MČ, různých cílových skupin (např. spolky, podnikatelé, příspěvkové organizace) a odborné veřejnosti. V rámci zpracovaného SP MČ jsou rovněž sledovány všechny pilíře udržitelného rozvoje (sociální, ekonomický, environmentální).

Strategický plán a jeho přínosy

Strategický plán je klíčový středně až dlouhodobý strategický dokument, který slouží jako nástroj koordinace rozvojových aktivit městské části pro období let 2018–2024.

Strategické plánování přináší systematický, dlouhodobý a komplexní přístup vycházející ze sdílené představy o společné budoucnosti, který optimalizuje využití lidských a finančních zdrojů dlouhodobým sledováním předem vytyčeného cíle. Cílem strategického rozvojového plánu je na základě konstruktivního a aktuálního vyhodnocení stávající situace vytvořit reálné možnosti resp. cesty k udržitelnému rozvoji MČ.

  1. Vychází ze skutečných potřeb území a je formován na základě dohody všech zapojených aktérů v území, tímto je zabezpečena kontinuita i v dalším volebním období.
  2. Identifikuje silné a slabé stránky městské části a příležitosti a ohrožení dalšího rozvoje, stanovuje směr a cíle, zaměřuje aktivity městské části na řešení hlavních problémů a určuje priority pro období platnosti strategie.
  3. Slouží jako podklad pro rozhodování veřejné správy MČ o realizaci aktivit vedoucí k udržitelnému rozvoji.

Předpokladem pro úspěšné dosažení cíle projektu je vzájemně provázaná realizace všech činností a jejich následná vzájemná synergie.

Struktura strategického plánu

Analytická část (profil/analýza území vč. vyhodnocení realizovaných průzkumů).

Analytická část neboli Profil městské části je první částí SP. Analýza shrnuje základní údaje o vývoji MČ, jeho současnosti, a také faktografii všech rozhodujících sfér života. Dokument analyzuje obyvatelstvo, sociální a zdravotní služby, bydlení, bezpečnost, ekonomiku a rozvoj podnikání, technickou infrastrukturu, dopravu, životní prostředí, územní plánování, školství, kulturní, sportovní a volnočasové aktivity a také řízení a správu MČ.

Návrhová část (stanovení strategické vize, kam se chce MČ za 10 let dostat, priorit a opatření).

Návrhová část navazuje na Analytickou část a popisuje možné a žádoucí zásahy, které by se měly na území MČ realizovat. Při tvorbě Návrhové části je reagováno na výstupy a zjištění z provedených analýz a ze SWOT analýzy. Pro účely zpracování Návrhové části strategického plánu jsou sestaveny odborné pracovní skupiny. Jako podkladové materiály pro nastavení směrů rozvoje MČ slouží dále Programové prohlášení MČ Praha 13 a také podněty od občanů získané při kulatých stolech a veřejných projednáních.

Implementační část (způsob realizace strategických záměrů, učení odpovědnosti za naplnění cílů apod.), obsahuje také zásobník projektů a postup tvorby akčního plánu na další roky.

Účelem této části je nastavit proces implementace/realizace nově vzniklého SP MČ Praha 13 do činnosti úřadu a organizačních složek MČ Praha 13.

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ:

ZADAVATEL

Městská část Praha 13

ZPRACOVATEL

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

ŘÍDICÍ SKUPINA

Členy jsou zástupci zadavatele, kteří mají v kompetenci řídit tento projekt ze strany MČ.

PRACOVNÍ SKUPINY

Jsou tvořeny z řad zástupců objednatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast.

VEŘEJNOST

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR